معرفی لنز Canon EF 8-15mm f/4 L

شنبه ۰۶ آذر ۱۳۸۹

Canon درآگوست ۲۰۱۰ لنزفیش‌آی جدیدی با نام EF8-15mm f4/L Fisheye USM معرفی کردکه اولین لنز فیش ‌آی زوم بود که امکانتهیه هر دو نوع عکس فیش‌آی، یعنی Circularو Full-frameرا فراهم می‌کرد.این لنز در‌واقع جایگزینلنز EF 15mm f2.8 fisheye شدکه­ می‌توانست بر روی دوربین‌های فول‌فریم،عکس‌های circular بازاویه دید ۱۸۰درجه تولید کند.لنز جدید اما می‌تواندروی دوربینهای غیر‌فول‌فریم نیز تصاویرفیش آی full-frame بدونتیره‌گی گوشه‌های عکس تولید نماید.این لنز مجهز به ساختار مقاوم به شرایط آب‌و هوایی، پوشش Fluorine بر روی المانهای جلو وپشتی و نیز پوشش مخصوص Sub-wavelengthstructure coating است تا مشکلFlare وGhosting رابه حداقل برساند.

مقدمه‌ایبر لنزهای فیش‌آی:

در عکاسی لنزهایفیش‌آی ، لنزهای وایدی هستند کهمی‌توانند تصاویر بسیار واید نیمه‌کرویتولید کنند. درابتدا این لنزها برای استفاده در علم هواشناسی و جهت تهیه عکس‌های معروف بهتمام‌آسمان ساخته شدند اما بعداً بسرعتدر عکاسی عمومی نیز مورد استقبال قرار گرفتند چرا که می‌توانستند عکس‌های خاصتولید کنند و در مورد عکاسی منظره، افقخاصی بسازند که بر کروی بودن زمین تأکیدمی کرد.

فاصلهکانونی لنزهای فیش‌آی بستگی به سیستممورد استفاده دارد. برایدوربینهای ۳۵میلیمتری فول‌فریم، فاصلهکانونی معمول این لنزها بین ۸-۱۰میلیمتر برای عکس‌های Circularو بین۱۵-۱۶میلیمتر برای عکس‌های Full-frameاست. برایدوربین‌های غیر فول فریم، فاصله کانونیلازم برای لنزهای فیش‌آی کمتر خواهد بود.

انواعلنز فیش‌آی:

اولینلنزهای فیش‌ای که ساخته شدند، لنزهایCircular Fisheye بودند. اینلنزها می توانستند یک تصویر به صورت نیمکره ۱۸۰درجه در داخل فریم فیلم بسازند.

circular.jpg

پساز محبوب شدن لنزهای فیش‌آی، شرکتهایتولید کننده، لنزهایی ساختند که دایرهتصویر را بزرگ می‌کرد تا کاملاً فریم ۳۵میلیمتری را بپوشاند.این نوع لنزهای فیش‌آیبه نام Full-frame معروفشدند (کهالبته ربطی به دوربین فول فریم ندارد).عکس‌های تولید شده توسطاین لنزها معمولاً در ابعاد افقی و عمودیدارای زاویه دید کمتر از ۱۸۰ درجه بودنداما در جهت مورب، زاویه دید‌شان به ۱۸۰درجه می‌رسید. بهطور معمول یک لنز فیش‌آی ۱۵ میلیمتری ازاین نوع می‌تواند زاویه دید افقی ۱۴۷درجه و زاویه دید عمودی ۹۴درجه داشتهباشد. اولینلنزهای فیش‌آی فول‌فریم که به تولیدانبوه رسید یک لنز ۱۶ میلیمتری از نیکونبود که در اوایل ۱۹۷۰ عرضه شد.

12mm_focal_length_sample_image_Longexposure_400px.jpg

درمورد دوربینهای دیجیتال غیر فول‌فریم،فاصله کانونی لنز فیش‌آی ده و نیم میلیمترمعادل ۱۶ میلیمتر در مقیاس ۳۵ میلیمتریاست.

درحال حاضر سیگما یک لنز فیش آی چهار و نیممیلیمتری دارد که می‌تواند بر رویدوربینهای غیر فول فریم تصاویری با زاویهدید ۱۸۰ درجه تولید کند.یک لنز قدیمی ۶ میلیمترینیکون  هم بود که می‌توانست زاویه دید ۲۲۰درجه بدهد.

نیکوندر حال حاضر یک لنز ده و نیم میلیمتری داردکه بر روی دوربینهای غیر فول فریم تصاویرfull-frame fish eye تولیدمی‌کند و اگر هودش را بردارند بر رویدوربینهای فول‌فریم می‌تواند تصاویرتقریباً Circular تولیدکند. لنز۱۶ میلیمتری دیگر نیکون بر روی دوربینهایفول فریم می‌تواند به حداکثر زاویه۱۸۰درجه برسد.

Canon  نیزدر حال حاضر دو لنز فیش آی دارد که درابتدای مقاله به آن‌ها اشاره شد.

Mappingfunction :

لنزهای فیش‌آیمختلف، به روشهای مختلف در تصویر ایجاداعوجاج می‌کنند که به آن Mappingfunction گفته می شود.یکروش شایع Equisolid angle استکه اکثر لنزها از این روش تبعیت می‌کنندو معمولاً در بیان مشخصات لنز به آن نیزاشاره می‌شود. روشهایدیگری مانند Gnomonical یاlinear scaled و… نیز وجود دارند.

کاربردهای لنز Fisheye:

samp1.jpg

samp3.jpg

لنزهایفیش آی کاربردهای خاصی دارند:عکاسی منظره و ایجاداعوجاج‌های خاص در افق، عکاسی‌هایتبلیغاتی-صنعتی،عکاسی مجالس ، عکاسی نجومی.همچنین تهیه پانوراماهای ۳۶۰در۱۸۰ درجه و QuickTimeVR ( پانورامای خاصی که درآن کاربر می‌تواند دنیای اطراف را بهصورت مجازی مشاهده کند).

samp2.jpg

دردوران فعلی، استفاده از لنزهای فیش آی درفیلمبرداری با دوربین‌های DSLR نیز یک مقوله دیگر ایجاد کرده که خود داستان جذاب و مهیجیخواهد بود.

در این آدرس (+) می‌توانید نمونه ای از ویدیو تهیه شده توسط لنز فیش‌ای جدید کنن را مشاهده کنید.

خب،حال می‌توانیم به لنز مورد بحث این مطلببرگردیم:

CanonEF 8-15mm f/4 L Fisheye USM

EF8_15mm.jpg

اکنونتفاوت‌ لنزهای فیش‌آی نوع Circularو full-frameرا می‌دانید.اکثر لنزهای فعلی فیش‌آیاز نوع Full-frame هستندیعنی کل فریم را می پوشانند و زاویه دیدمورب ( ونه افقی یا عمودی) آن‌هابه ۱۸۰ درجه می رسد.

امالنز جدید Canon چگونهاست؟

اینلنز می‌تواند هم بر روی دوربینهای فول‌فریماستفاده شود (مانندسری 1Ds) ،هم بر روی دوربینهای با ضریب برش 1.3 کنن (سری1D) و همبر روی دوربین‌های غیر فول‌فریم با ضریب برش 1.6، مانند 60Dو 550D .

رفتار این لنز از لحاظ نوع تصویر فیش آیبستگی دارد به:

الف) فاصلهکانونی لنز

ب) نوع دوربین

۱-بر روی دوربین فول‌فریمو در فاصله کانونی ۸ میلیمتر می‌تواندتصویر Circular fisheye تولیدکند.

۲-بر روی دوربین فول فریم ودر فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر می‌تواندتصویر full-frame fisheye تولیدکند.

۳-بر روی دوربین‌های باضریب برش یک ممیز ۳ مانند 1Dدر فاصله کانونی ۱۰ میلیمترمی‌تواند تصویر Full-framefisheye تولید کند.

۴-بر روی دوربینهای دیگرغیر فول‌فریم مانند 60Dدر فاصله کانونی ۱۲ میلیمترمی‌تواند تصویر Full-frameFisheye تولید نماید.

Focal_Lengths_and_Sensor_Sizes.jpg

مشاهده می‌کنید که این لنز می‌تواند برحسب نیاز و نوع دوربین، هم تصویر full-frameتولید کند و هم تصویرcircular . اگردر دوربینهای غیر فول فریم فاصله کانونی کمتر از مقادیر فوق تنظیم شود، عملاًقسمتی از اطراف عکس تیره خواهد شد که برایجلوگیری از این مشکل، یک مکانیسم ثانویهدر قسمت زوم لنز وجود دارد که مانع تغییراتنامناسب فاصله کانونی خواهد شد. این سیستم محدود کننده البته در صورت تمایل کاربر می‌تواند غیر فعال شود.

کاربردچنین لنزی می‌تواند متنوع باشد:برای عکاسی که دوربینفول‌فریم دارد می‌تواند بر حسب نیاز ازهر دو نوع تصویر فیش‌ای استفاده کند وعکاسانی که چند دوربین مختلف فول‌فریمو غیر فول فریم دارند نیز می‌توانند درهمه دوربین‌هایشان از این لنز بسته بهنوع تصویر و شرایط دیگر، استفاده نمایند.

ویژگی‌هایاپتیکال و ساختاری لنز:

ساختارلنز: ۱۴ المان در ۱۱ گروه

زاویهدید : ۱۸۰درجه

نزدیکترینفاصله فوکوس: ۱۵سانتی‌متر

ابعادلنز: ۷۸در۸۳میلیمتر

وزنلنز: ۵۴۰گرم

سیستمفوکوس لنز بر اساس موتور USMاست و امکان فوکوس در فاصله۱۵ سانتی متری را داراست که باعث ایجادنسبت بزرگنمایی جالب 0.39در فاصله کانونی ۱۵ میلیمترمی‌شود.

لنزاز لحاظ ساختاری مقاوم به گردو غبار ورطوبت است.

باوجود المانهای Asperical وUD وضعیتاپتیک خوبی دارد و مساله CAبخوبی کنترل شده است. کیفیتاپتیک در مجموع نسبت به لنز قبلی فیش‌آی۱۵ میلیمتری Canon بهبودپیدا کرده است. ویژگیSub-wavelength structure coating یاSWC اینلنز باعث می‌شود که حتی در شرایط عکاسیرو به سوی منبع روشن نور، از کارآیی لنزکاسته نشود.

Gelatin_Filter_Slot.jpg

همانگونه که در شکل فوق مشاهده می‌شود، برایاستفاده فیلتر بر روی لنز، یک نگهدارندهفیلتر ژلاتینی در قسمت پشتی لنز وجوددارد.


نتیجه:

EF8_15mm_f4L_USM_FishEye_slant.jpg

لنزجدید Fisheye کنن،می‌تواند کاربردهای متنوعی برای دارندگاندوربینهای فول‌فریم و غیر فول‌فریم کننداشته باشد. علاوهبر آن، ساختار حرفه‌ای لنز، سیستم فوکوسخوب و وضعیت اپتیکال عالی، آن را به یکانتخاب خوب برای عکاسان خلاق تبدیل کرده است.

قیمتلنز حدود 1500 دلاراست.

منابع: Canon.usa, Canon.jp, Wikipedia, Dpreview

­ نویسنده نعما م.روشن


ارسال نظر

در پاسخ به نظر زیر :

مطالب مرتبط

تازه‌های عکاسی

وبلاگ در سایت عکاسی

وبلاگ و فتوبلاگ

انجمن‌های عکاسی

سایت عکاسی

سایت عکاسان ایرانی

فروشگاه کتاب عکاسی

 • تاریخ عکاسی
 • مجموعه عکس چیست؟
 • عکاس؛ استودیو
 • حرفه: هنرمند شماره ۶۷
 • تقویم حرفه: هنرمند ۱۳۹۷ - ۶ طرح جلد
 • تکنیک‌های ویرایش عکس در فتوشاپ
 • ترکیب بندی در عکاسی - لوری اکسل
 • ترکیب بندی در عکاسی - دیوید پرکل
 • مرجع کامل آموزش نرم افزار لایت روم
 • آنگاه - شماره ۵
 • شورشیان هنر قرن بیستم
 • کادربندی درعکاسی
 • مبادی سواد بصری - مترجم: مسعود سپهر
 • نقد عکس
 • پامنار
 • انزلی
 • باران شغال
 • دیده و درون
 • عکاسی مستند
 • شیب تند عصر پنج‌شنبه
 • نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران - ۲ جلدی
 • تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
 • عکاسی دیجیتال - نشر دوژه
 • نگاهم کن! خیالم کن!
 • در جهت عکس
 • عکس و دیدن عکس
 • گذر امروزی در طهران دیروزی
 • نقوش آهنی
 • عمامه داران
 • جام تهی
Powered by Practicalidea