جادوی Curve

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۳

ابزار curve فتوشاپ یكی از قویترین ابزارهای ویرایشی به شمار می‌رود. اما بعلت حساس بودن این ابزار، كاربرد نادرست آن منجر به آثار ناخواسته در تصاویر شده و بهمین علت محبوب كاربران نیست.

ابزار curve چیست؟
در حالت معمول، ابزار curve به صورت زیر دیده می‌شود:

در نمودار curve یك خط مستقیم از قسمت چپ پایین تا قسمت راست بالا كشیده شده است. در قسمت پایین و نیز چپ نمودار، دو مستطیل حاوی طیف سیاه تا سفید نیز دیده می‌شوند كه مستطیل پایینی نمایانگر روشنایی اصل تصویر (به عنوان ورودی یا نقشه قبل از تغییر) و مستطیل سمت چپ نمایانگر خروجی این ابزار است. پس مشخص می‌شود كه در این نمودار، خط (یا منحنی) موجود، رابطه بین روشنایی ورودی و خروجی را نشان می‌دهد. همچنین واضح است كه نقطه لنگر سمت چپ پایین، نشانگر تاریكترین قسمت تصویر و نقطه لنگر راست بالا نشانه روشنترین قسمت تصویر است. و منحنی، تبدیل تدریجی ایندو را نشان می‌دهد.
با كلیك كردن و رها كردن روی منحنی، یك نقطه لنگر جدید ایجاد می‌شود. می‌توان این كار را به مقدار دلخواه تكرار كرد و نقاط لنگر جدید ساخت و بعد با ماوس آنهارا حركت داد. ابزار curve سعی می‌كند همیشه بین نقاط انتخاب شده، یك منحنی حتی الامكان یكنواخت ایجاد نماید. برای حذف یك نقطه لنگر باید دكمه CTRL‌را گرفت و روی نقطه مورد نظر كلیك كرد.

با تغییر منحنی، می‌توان مقدار روشنایی یك نقطه خاص تصویر را تغییر داد و مقدار جدیدی به آن داد.

در حقیقت با ایجاد یك نقطه لنگر جدید، در كادرهای input و output‌ مقادیر اولیه و ثانویه روشنایی آن نقطه را مشاهده میكنید و با تغییر آن نقطه میتوانید مقادیر نهایی روشنایی آن‌را در كادر output مشاهده نمایید.
مانند هیستوگرام، در اینجا نیز می‌توان نمودار ابزار curve‌ را به سه منطقه مجزا از لحاظ روشنایی تقسیم نمود:

 

كارهایی كه نباید با ابزار curve‌ انجام داد!
گفتیم كه ابزار curve‌بسیار حساس است و نسبت به تغییرات اشتباه، بشدت واكنش نشان می‌دهد و تصویر را خراب می‌كند. پس قبل از بررسی كاربردهای آن، ابتدا مواردی را گوشزد می‌كنیم كه نباید با این ابزار انجام داد:

الف- فشرده كردن محدوده تونال
اگر قسمتی از منحنی را طوری تغییر دهید كه افقی (یا نزدیك به افقی) گردد، مقداری از محدوده تونال تصویر را از دست داده‌اید و در نتیجه كنتراست تصویر كم خواهد شد. این موضوع در دو حالت زیر می‌تواند رخ دهد:

در شكل بالایی، نقاط لنگر بالا و پایین منحنی به سمت خط افقی كشیده شده‌اند. با اینكار نقطه سیاه یا سفید تصویر را تغییر داده‌اید و در نتیجه بشدت محدوده دینامیكی تصویر كم خواهد شد.
در شكل پایین، كنتراست موضعی تصویر در یك ناحیه خاص كم می‌شود.
در هر دو حالت یك محدوده زیاد تونال تصویر (ورودی) به یك محدوده كم در خروجی این ابزار تبدیل شده‌اند.

ب) منبسط كردن محدوده تونال
برعكس مورد قبل، اگر یك قسمت از منحنی را عمودی (یا نزدیك به عمودی)نماییم، باعث خواهد شد كه محدوده تونال در آن قسمت به طور غیر طبیعی وسیع شود كه درنتیجه در آن قسمت، از لحاظ تونیسیته و نیز smoothness ضعف شدیدی در تصویر حاصل می‌گردد.


ج) كاهش كنتراست:
اگر نقاط لنگر اصلی بالا و پایین را روی محور y ها حركت دهیم، مناطق تاریك و روشن تصویر از دست می‌روند و با كم شدن محدوده تونال، كنتراست تصویر كم خواهد شد.

همیشه بهتر است تنظیم نقاط سیاه و سفید تصویر را قبل از استفاده از ابزار curve انجام دهیم.

كاربردهای ابزار curve

الف) تنظیم روشنایی:
با تغییر منحنی به سمت نیمه بالا/ چپ، روشنایی تصویر زیاد می‌شود و با تغییر آن به سمت نیمه پایین/راست، روشنایی كم خواهد شد.

یك كاربرد ابزار curve ، تغییر روشنایی نواحی میانی تصویر است. به گونه‌ای كه می‌توان روشنایی نواحی Midrange تصویر را بدون از دست دادن محدوده دینامیكی تغییر داد. برای این منظور یك نقطه لنگر جدید در وسط منحنی ایجاد می‌كنیم. بعد آنرا به طور دقیق به سمت دو گوشه بالا/ راست یا پایین/ چپ (‌به ترتیب برای افزایش یا كاهش روشنایی) می‌كشیم. حركت این نقطه لنگر باید دقیقا به سمت دو گوشه باشد تا تغییرات روشنایی به طور قرینه در تصویر ایجاد شود. با این روش تغییر روشنایی، نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییری نكرده‌اند.
همانگونه كه مشاهده می‌شود قسمت میانی هیستوگرام تغییر می‌كند، بدون آنكه تغییری در دو سوی آن رخ دهد.


ب) بهبود كنتراست:

ابزار curve نشان نمی‌دهد كه تصویر دارای چه كنتراستی است اما می‌توان با آن، كنتراست تصویر را زیاد كرد. حالت اولیه منحنی (خط مستقیم با زاویه 45 درجه) نشاندهنده حالت فعلی تصویر است. هر چقدر این خط مستقیم را به حالت عمودی تغییر دهیم، كنتراست تصویر زیاد می‌شود، اما همانگونه كه گفته شد، با اینكار نقاط سیاه و سفید تصویر هم تغییر می‌كنند كه مورد نظر ما نیست. پس برای افزایش كنتراست، دو نقطه جدید (نزدیك به دو انتها) روی خط ایجاد می‌كنیم. وسپس آنها طوری حركت می‌دهیم كه شكل منحنی به صورت شبیه S در آید. با اینكار بدون تغییر نقاط سیاه و سفید تصویر، كنتراست نواحی میانی تصویر را زیاد كرده‌ایم.

باید بیاد داشت كه این تغییر شكل نباید شدید باشد( بعبارت بهتر فقط كمی شبیه S شود، كافی است) چرا كه بهر حال با اینكار كنتراست در دو سوی طیف هیستوگرام كم خواهد شد كه هرچند به طور معمول چندان جلب نظر نمی‌كند اما اگر تغییرات شدید باشد با افزایش كنتراست نواحی میانی، كنتراست درنواحی روشن وتیره تصویر كم خواهد شد.

نكته‌ای برای حرفه‌ایها
سنسور دوربینهای دیجیتال بین روشنایی مناظر و روشنایی تصویر تولید شده، یك رابطه خطی شكل ایجاد می‌كند. اما در عكاسی فیلمی این رابطه به صورت S شكل است. اگر می‌خواهید تصاویرتان بیشتر شبیه عكاسی فیلمی باشد، انجام این تغییر كاری بسیار مفید خواهد بود. اما بدانید كه اگر JPEG‌ عكس می‌گیرید، اینكار قبلا توسط مبدل درونی دوربین انجام شده است و تغییرات بیشتر همواره مفید نخواهد بود. اما در حالت RAW خودتان به میل خود می‌توانید میزان این تغییر را مشخص كرده و به تصویر اعمال نمایید.
(برای آشنایی با سایر روشهای بهبود كنتراست، به مقاله بهبود كنتراست تصاویر و نیز روند كاری در فرمت RAW مراجعه نمایید).

ج) بازیابی مناطق روشن و تاریك تصویر
گاهی محدوده دینامیكی یك منظره بیشتر از حد تحمل دوربین است و در نتیجه در تصویر حاصله، مناطق خیلی روشن یا خیلی تاریك، فاقد جزئیات خواهند بود.
برای اصلاح این مشكل می‌توان از ابزار curve‌ كمك گرفت. همانگونه كه در قسمت تغییر روشنایی گفتیم، میتوان با تغییر منحنی به سمت بالا/ راست روشنایی را زیاد كرد و به سمت پایین/چپ روشنایی را كم نمود. برای این منظور بایستی دو طرف طیف روشنایی تصویر را تنظیم نماییم. یعنی نواحی روشن (قسمت بالای منحنی) را كمی به سمت پایین/چپ تغییر دهیم و قسمتهای تاریك تصویر (قسمت پایین منحنی) را به سمت بالا/ راست بكشیم.
فقط برای آنكه روشنایی نواحی میانی تصویر تغییر نكند، بایستی مطابق شكل چند نقطه لنگر در آن قسمتها ایجاد نماییم. اینجاست كه مزیت این ابزار بر level‌ مشخص می‌گردد: در این ابزار براحتی می‌توان مناطق مورد نظر را از حیطه تاثیر آن مجزا نمود.


منابع:

http://www.guides.sk/scantips2/
http://www.escrappers.com
http://www.photozone.de/7Digital
مستندات ادوبی فتوشاپ cs

نویسنده


ارسال نظر

در پاسخ به نظر زیر :

نظرات

پاسخ به این نظر

عالی . ممنون از نكاتی كه ذكر می كنید

مهرداد شهلایی
پاسخ به این نظر

از راهنمایی ها و اطلاعات مفید شما ممنونم

در صورت امکان در مورد امکانات دیگر ادوب فتوشاپ cs توضیحات بیشتری بدهید

همیشه سبز باشید

حاجی آبادیان
پاسخ به این نظر

واقعا از ابزارهای عالی هست دستتون درد نكنه

Ariyo
پاسخ به این نظر

به نظز من بهتر بود که این ابزار در قسمتی از سایت گذاشته شود که بتوانیم آن را دانلود کنیم . مانند plugin یا فایل آپدیتی به فوتوشاپ.

رضا
پاسخ به این نظر

این ابزار جزو ابزارهای استاندارد فتوشاپ است

پاسخ به این نظر

سلام رضا ، خوبی ممنون بابت سایت پر محتوا و خوبت .

پاسخ به این نظر

تنها اشكال این سایت اینه كه اعتیاد آوره!!از همگی كسانی كه به برای ارتقاء سطح این سایت زحمت میكشند متشكرم ...

eksir
پاسخ به این نظر

چرا به روز نمیكنین؟؟؟؟؟؟

پاسخ به این نظر

سلام. سال نو مبارك. بنده افتخار داشتم از مطالب زیبا و شیوای شما استفاده كنم و همواره لذت می برم. یك سوال هم داشتم و آن هم انتخاب یكی از دو محصول نیكون دی 70 و كانن 300 دی بود. بنظر شما كدام یك از این محصولات را البته با توجه به هزینه ای كه من در نظر دارم حدود 900 هزار تومان . انتخاب كنم. موفق باشید

nema
پاسخ به این نظر

جناب نعمتی

این مطلب رو بخوانید:

http://digitalcamera.akkasee.com/archives/000804.phpدر ضمن مدل 350 دی كانن نیز بزودی در بازار ایران عرضه خواهد شد كه مزایای قابل ملاحظه ای نسبت به 300 دی دارد و احتمالا برای بودجه شما نیز مناسب خواهد بود. شاید اگر منتظر ان باشید بهتر باشد.

ali
پاسخ به این نظر

salam chera nemishe safahat ro save kard???:)

ali
پاسخ به این نظر

salam chera nemishe safahat ro save kard???:)

ضیاء الدین
پاسخ به این نظر

خسته نباشید . این صفحه رو save کردم . اطلاعات خوبی به مردم میدین

ضیاء الدین
پاسخ به این نظر

خسته نباشید . این صفحه رو save کردم . اطلاعات خوبی به مردم میدین

مرضیه جیگر
پاسخ به این نظر

خیلی خوبه دستتون درد نکنه .

عبدالحسین شعبانی
پاسخ به این نظر

بسیار عالی است

در ضمن ایا به سوالها کتبی ویا شغاهی جواب می دهید

عبدالحسین شعبانی
پاسخ به این نظر

بسیار عالی است

در ضمن ایا به سوالها کتبی ویا شغاهی ج.اب می دهید07922723233

شعبانی
پاسخ به این نظر

اموزش شما بسیار خ.ب است خواهشمند است با به تشویر کشیدن نرام افزار فتوشاپ سایت خود را جذابتر کنید

در ضمن چگونگی عکس گرفتن در اتلیه برای عکسهای 3*4 نیز توضیح دهید

متشکرم 07922723233

مطالب مرتبط

تازه‌های عکاسی

وبلاگ در سایت عکاسی

وبلاگ و فتوبلاگ

انجمن‌های عکاسی

سایت عکاسی

سایت عکاسان ایرانی

فروشگاه کتاب عکاسی

 • آموزش عکاسی پرتره
 • مجموعه عکس چیست؟
 • نور و نورپردازی در عکاسی
 • حرفه: هنرمند شماره ۶۷
 • تقویم حرفه: هنرمند ۱۳۹۷ - ۶ طرح جلد
 • تکنیک‌های ویرایش عکس در فتوشاپ
 • ترکیب بندی در عکاسی - لوری اکسل
 • ترکیب بندی در عکاسی - دیوید پرکل
 • مرجع کامل آموزش نرم افزار لایت روم
 • شش نگاه به عکاسی مستند
 • شورشیان هنر قرن بیستم
 • اتاق روشن - فرشید آذرنگ
 • کادربندی درعکاسی
 • مبادی سواد بصری - مترجم: مسعود سپهر
 • نقد عکس
 • پامنار
 • انزلی
 • باران شغال
 • دیده و درون
 • عکاسی مستند
 • شیب تند عصر پنج‌شنبه
 • نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران - ۲ جلدی
 • تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی
 • عکاسی دیجیتال - نشر دوژه
 • نگاهم کن! خیالم کن!
 • در جهت عکس
 • عکس و دیدن عکس
 • گذر امروزی در طهران دیروزی
 • نقوش آهنی
 • عمامه داران
Powered by Practicalidea