عکس و گذشته سیاه و سفید

امید مهرگان ۱- دوربین نوعى ابزار خیانت است؛ حتى در رئالیستى ترین و دقیق ترین تصویر بردارى ها از آن به اصطلاح «واقعیت»، باز هم آنچه ما با آن روبه روایم به هیچ رو واقعیت نیست. دوربین، یا به واقع «منِ» دوربین، در هر حال و ضرورتاً،... ادامه مطلب