نه‌ونیم تز دربارۀ هنر و طبقه

طبقه مسئله‌ای است که برای هنر اهمیتی بنیادین دارد. چراکه هنر مستقل از جامعه نیست، بخشی از آن است و جامعه تقسیمات طبقاتیِ مشخصی دارد که بر کارکرد و سرشت حوزۀ هنرهای تجسمی تأثیر خواهد گذاشت.

ادامه مطلب