ویلیام اگلستون و تصویرگری روزهای خوش گذشته

آثار این عکاس نگاه بی‌طرف و معمولی به تمامی عناصر اطرافش دارد.

ادامه مطلب