من آنم که قدرت بود پهلوان

در روز دوازدهم بهمن ۱۳۸۶ قدرت الله کسراییان، عکاس طبیعت، پس از تحمل دورانی سخت از بیماری دارفانی... ادامه مطلب