به سبب درگذشت منوچهر چهره‌نگار

ایماژ فیروزه‌ای حیات در آسمان نویسنده : سید نیما نبوی به سبب درگذشت منوچهر چهره‌نگار نگارینه‌های مواج، سرشار از اندیشه، در رخوتی دیرینه، فراموشی متکثر سالیان کهن مادر پائیز را، قرن در پی قرون و لحظه از دریغ دم، در چرخشی محتوم... ادامه مطلب