آنان که از مراسم اعدام «عکس فوری» می‌گیرند

نقدی بر نحوه عکاسی از مراسم اعدام در ایران و نگاه سطحی عکاسان به این پدیده.

ادامه مطلب