چرا هفته نامه لایف در به تصویر کشیدن رویدادها موفق بود

دیدن زندگى توصیف رفتارهاى مردم از دیرباز، نقشى بود که نویسندگان ایفا مى کردند اما از زمانى که عکسبردارى اختراع شد، عکاسان نیز به این جرگه پیوستند، با این تفاوت که نویسندگان مى توانند مواد اولیه مطالب خود را از طریق صحبت کردن با... ادامه مطلب