معرفی عکاس: یاسوماسا موریمورا Yasumasa Morimura

ترجمه : مهتاب محمدی نامقی از اواسط دهه۷۰ هنرمندان شروع به استفاده ا ز عکاسی به عنوان یک رسانه برای... ادامه مطلب