افسانه‌ی خیابان؛ یادداشتی بر عکس علی خادم

در پیاده‌روی‌های گاه و بی‌گاهم از نقاطی آشنا گذر می‌کردم.

ادامه مطلب