زنده باد کاوه، زنده باد عکاسى

خوشبختانه برگزارى نمایشگاه عکسى که به یاد کاوه گلستان در خانه هنرمندان برپا شد نوید آن را داد که هیاهویى را که چندى است عکاسى در پیرامون خود ایجاد کرده است نه تنها براى سرپوش گذاشتن بر ناتوانى هایش نبوده بلکه حاکى از آن است که... ادامه مطلب