در سایت عکاسی قسمتی بنام اطلاعات تخصصی پیش بینی شده است . این قسمت که با دسته بندی دقیق ابزار و وسایل عکاسی طراحی شده این امکان را برای مخاطب فراهم میکند تا از دو راه تقسیم بندی تجهیزات عکاسی و یا نام شرکت تولید کننده محصول اطلاعات مورد نظرخود را دریافت نماید .
شرکتها و نمایندگیهای محترم تجهیزات عکاسی در صورت تمایل به قرار گیری اطلاعات تخصصی محصولات خود میتوانند با info@akkasee.com تماس حاصل فرمایند .
خوانندگان عزیز توجه داشته باشید که در حال حاضر این قسمت خالی از مطلب است و به محض قرار گیری مطالب تخصصی در هر بخش جزئیات آن در این صفحه به اطلا ع خواهد رسید .