پنتاکس نیز مانند کانن، سایت آموزشی خود را درباره دوربینهای دیجیتال DSLR افتتاح کرد. برای تمام کاربران این دوربینها، مطالب آموزش جالبی در این سایت پیدا میشود.
سایت آموزشی پنتاکس