دوربین المپوس C-7070 از سوی انجمن صدا و تصویر اروپا (EISA)‌ به عنوان دوربین کمپکت برتر سال ۲۰۰۵ انتخاب شد. علت این انتخاب، مشخصات برتر، کیفیت خوب تصویر و لنز معادل ۲۷-۱۱۰ میلیمتری آن عنوان شده است.