پروازهای رفت از تهران به آلمان  

هواپیما یی ایران ایر

به مقصد کلن

ساعت پرواز

ساعت ورود

یکشنبه

۵

۱۵/۹

پنج شنبه

۵

۱۵/۹

به مقصد فرانکفورت 

شنبه –  دوشنبه –  چهارشنبه

۸

۱۲

هواپیما یی  ماهان

به مقصد دوسلدورف

شنبه 

۳۰/۱۴

۴۵/۱۸

دوشنبه

۴۵/۴

۹

سه شنبه

۱۰

۲۰/۱۴

پنج شنبه                                       

۳۰/۱۴

۴۵/۱۸

هواپیما یی  لوفت هانزا 

به مقصد فرانکفورت 

۷ روز هفته                        

۲

۵۰/۵پروازهای برگشت  از آلمان  به تهران

 

هواپیما یی ایران ایر

از مبدأ کلن

ساعت پرواز 

ساعت ورود

یکشنبه

۱۱

۴۵/۱۷

پنج شنبه

۱۱

۴۵/۱۷

از مبدأ  فرانکفورت 

شنبه –  دوشنبه –  چهارشنبه

۵۵/۱۴

۲۵/۲۱

هواپیما یی ماهان

از مبدأ دوسلدورف

شنبه 

۳۰/۲۰

۵۰/۰۰

دو شنبه

۱۱

۱۸

سه شنبه

۵۵/۱۵

۵۵/۲۲

پنج شنبه

۳۰/۲۰

۵۰/۰۰

هواپیما یی  لوفت هانزا 

از مبدأ فرانکفورت 

۷ روز هفته

۱۸

۲۵/۰۰

ساعت پرواز ها به وقت محلی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر هواپیمایی  یا آژانس های مسافرتی تماس بگیرید.