roto.jpg


روتوسکوپی Rotoscoping فرآیندی است که طی آن، لبه های اجسام در یک سکانس ویدیویی شناسایی شده و سپس میتوان اجسام را رنگ آمیزی کرد یا جلوه های خاصی را بر آن اعمال نمود. در واقع میتوان آن را "نقاشی بر روی فیلم" نام گذاشت. البته این فرآیند با کمک نرم افزار و بر روی keyframe ها صورت میگیرد و فریمهای بینابینی با Interpolation ساخته میشوند.
فیلم آخر ریچارد لینکلیتر با نام A Scanner Darkly که داستانش در آینده می گذرد، تماما با همین تکنیک ساخته شده است. فیلم در ابتدا به صورت دیجیتال و با Panasonic AG-DVX100 فیلمبرداری شده و سپس توسط Rotoshop که نرم افزاری جهت انجام این فرآیند است، به صورت نهایی خود تبدیل شده است.

> A Scanner Darkly
> اطلاعات بیشتر در مورد روتوسکوپی ( + و + و + )