اگر کاغذ یا عکسی را در کشو میز قرار دهید، تقریبا مطمئن خواهید بود که تا سالها به آن دسترسی خواهید داشت. اما اگر یک فلاپی دیسک متعلق به ۴-۵ سال پیش ( مدتی است که دیگر فلاپی ها را کم می بینیم) داشته باشید، باید کلی این در و آن در بزنید تا یک کامپیوتر دارای فلاپی درایو پیدا کنید. مشکل مدیاهایی که از دور خارج میشوند یا عمرشان تمام میشود و فرمتهای قدیمی که شناخته نمیشوند، مساله غامضی در دنیای دیجیتال و البته عکاسی دیجیتال است.

> مقاله ای در همین زمینه از BBC