NIKON_2.gif


نیکون چهار عکاس از جمله Mike Pasini یکی از نویسندگان مقاله در سایت imaging-resource را به کلوپ Ruby Skye در سانفرانسیسکو دعوت کرد تا با دوربین های جدید نیکون عکاسی کنند. دلیل انتخاب این بار برای تست دوربین های جدید نیکون تاریکی فضای داخلی آن بوده است زیرا عکاسان همیشه از ضعف دوربین های قبلی نیکون برای عکاسی در شب و با ISO های بالا ناراضی بوده اند. در این گردهمائی چهار دوربین P5100,S51C,D300,D3 مورد بررسی قرار گرفتند.