canon.gif


شرکت کانن در انگلستان از فروشندگان EOS Mark III 1Ds خواست تا از فرستادن این دوربین به خریداران خودداری کرده و تمام بدنه های فروش نرفته را به شرکت مبدا باز فرستند. دلیل این کار کانن هنوز اعلام نشده است ولی به نظر می رسد کانن می خواهد این دوربین ها را تعمیر کند. البته هنوز کانن درخواست استرداد Mark III 1DS هایی را که قبلا" فروخته است را نکرده است.