Spaa.gif


انجمن عکاسان ورزشی آمریکا(SPAA) سمینار یک روزه ای را دسامبر امسال در سه شهر آمریکا برگزار می کند. این سمینار که توسط سه عکاس ورزشی به نام های Jeff Gump, Frank Harrison و John Pittman برگزار می شود در مورد اساس عکاسی ورزشی، عکاسی سریع اتفاقات، وسایل عکاسی، نحوه فروش و توزیع عکس های ورزشی خواهد بود. سمینار در شهرهای بالتیمور، شارلوت و لادرویل برگزار خواهد شد. SPAA وابسته به انجمن بازار عکس(PMA) است.