rn-nextlevel.gif


برای علاقه مندان به عکاسی که خواستار دنبال کردن این رشته در زمینه هنری آن هستند کتاب “عکس خود را تکامل ببخش” به بازار آمد. این کتاب که مجموعه مقالات سایت “منظره درخشان” را جمع آوری کرده و همچنین مقالاتی را نیز به آن اضافه کرده است به تفصیل در مورد عکاسی هنری و نیازهای اولیه برای نگاه تخصصی به این رشته پرداخته است. نویسنده کانادایی این کتابGeorge Bar است. او در این کتاب به جنبه های تکنیکی مربوط به این گونه عکاسی نیز پراخته است ولی این کتاب،کتابی تکنیکال نیست.