D300.gif


نیکون نرم افزار داخلی جدید خود برای دوربین D300 را ارائه کرد. نرم افزار داخلی دوربین نسخه v.1.02 برای رفع مشکل ایجاد مرز عمودی (Vertical Banding) که درتعداد کمی از دوربین ها دیده می‌شد، طراحی شده است. این مشکل در زمانی پیش می آمد که عکس با سرعت کمتر از ۸ ثانیه گرفته می شد.