کسی که می‌خواهد صبحانه روز یکشنبه‌اش را با لذت ‌بردن از هنر همراه کند، در ۵ موزه  شهر کلن، با پیشنهاد جالبی روبه رو می‌شود، یعنی صبحانه هنری .
اولین یکشنبه هر ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۴، بازدیدکنندگان، تنها ورودی موزه را  می‌پردازند و با دریافت صبحانه مختصر مجانی می‌توانند جاذبه های هنری  موزه‌های کلن را تماشا کنند .

Wallraf-Richartz-Museum Fondation Corboud  
Museum Ludwig
 Römisch-Germanisches Museum
Museum für Angewandte Kunst  
Imhoff Stollwerk Museum
موزه‌های کلن(Kölner Museen):

Wallraf-Richartz-Museum Fondation Corboud  
 موزه‌ آثار نقاشی و مجسمه  از قرن ۱۳تا ۲۰
 نشانی:
Martinstrasse 39
۵۰۶۶۷ Köln
تلفن:  22121119-221-0049
ساعت بازدید:  سه شنبه تا جمعه : ۱۰ تا ۱۸ ،شنبه و یکشنبه : ۱۱ تا ۱۷
ورودی: ۵۰/۹ یورو

Agfa Photo Historama im Museum  Ludwig
آثار هنری از سال ۱۹۰۰ تا امروز ، آثار گرافیک و عکس و تاریخ عکاسی
نشانی :
Bischofsgartenstrasse 1
۵۰۶۶۷ Köln
تلفن:  22126165-221-0049
بازدید: سه شنبه تا یک شنبه : ۱۰ تا ۱۸
اولین پنجشنبه هرماه : ۱۰ تا ۲۲
ورودی: ۹ یورو
www.museenkoeln.de
Museum -Germanisches- Römisch
آثارباستانی ؛ هنر رومی و مردم شناسی؛جواهرات و زینت آلات آنتیک و دوره کوچ نشینی
نشانی:
Roncalliplatz 4
۵۰۶۶۷ Köln
تلفن : ۲۲۱۲۴۴۳۸-۲۲۱-۰۰۴۹
ساعت بازدید: سه شنبه تا یکشنبه: ۱۰ تا ۱۷، اولین پنجشنبه هر ماه ۱۰تا ۲۲
ورودی :  5  یورو
Museum für Angewandte Kunst
موزه شهری کلن :
نوع زندگی و معاش روزمره شهر کلن و اهالی اش از قرون وسطی تا امروز
 نشانی:
Zeughausstrasse 1 – ۳
۵۰۶۶۷ Köln
تلفن:۲۲۱۲۳۸۶۰-۲۲۱-۰۰۴۹
ساعت بازدید: سه شنبه تا یکشنبه : ۱۱ تا ۱۷
ورودی: ۸۰/۶  یورو

موزه شکلات Imhoff – Stollwerk – Museum
تاریخ فرهنگی شکلات،گزیده‌هایی از آثار بدست آمده از دوره قبل از اکتشاف آمریکا توسط کریستف کلمب ، از آمریکا و اروپا (قرن ۱۸ تا امروز ) . نمایش  نحوه تولید، فروش و تبلیغات شکلات از قرن ۱۹ به بعد.
نشانی:
Rheinauhafen 1 a
۸۸۸۰ Köln
تلفن:۰-۹۳۱۸۸۸-۲۲۱-۰۰۴۹
ساعت بازدید: سه شنبه تا جمعه: ۱۰ تا ۱۸ شنبه تا یکشنبه : ۱۱ تا ۱۹
ورودی :  50/7  یورو
سایت: www.schokoladenmuseum.de