زلزله بم و حوادث مشابه که در کشورمان رخ داده و می دهد دل هر هموطنی را به درد می آورد. افزون بر این یک نکته دیگر برای جامعه عکاسی ما درد آور است که بچه ها با چه عشقی از اولین ساعات در محل حاضر می شوند و این رخدادها را ثبت می کنند اما منزلتشان آن چنان که باید ارج نهاده نمی شود.
دست همه عکاسان ایرانی درد نکند.
اسماعیل عباسی