نگاهی دیگر دارد این عکسها .سعید فرجی عکاس جوان عکسهای متفاوتی از زلزله بم گرفته است . این عکسها را می توانید در این شماره هفته نامه کاپوچینو و در بقیه را در گالری سایت عکاسی ببینید.