محمد رضا جمالی فرد


امیر رستمی


رامک بام زر


مهدی قاسمی پاکرو -مجموعه دوم

ذکر این نکته ضروری است که سایت عکاسی بنا بر اهمیت موضوع و حضور گسترده عکاسان اهم از حرفه ای و آماتور و به منظور انعکاس هرچه بهتر فعالیت همه عکاسان در زلزله بم عکسهای ارسالی را بدون Edit بر روی سایت قرار می دهد.