روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۲ در گالری راه ابریشم افتتاحیه نمایشگاه عکس محمد غزالی و رضا سید پایداری با عنوان مترو از ساعت ۵ تا ۳۰/۸ بعدازظهر برگزار می شود . این نمایشگاه تا ۳۰ بهمن از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ بعداز ظهر در گالری راه ابریشم برپاست.
گالری راه ابریشم : بلواار آفریقا . خیابان تابان شرقی . شماره ۷۵