درپایان مطلب قبل از عکاسان دعوت شده بود که جهت همکاری در ایجاد بانک اطلاعات اسناد مربوط به استفاده بدون اجازه عکس هایشان و اقدام عملی به جای اعتراض های پراکنده آمادگی خود را اعلام نمایند . اما متاسفانه به غیر از آقای افشین شاهرودی هنوز شخص دیگری در پایان آن مطلب اعلام همکاری ننموده است که موجب تاسف است. ظاهرا” به این وضع راضی هستند !