در خبر ها آمده بود که وزارت ارشاد آرشیو نگاتیو های رضا برجی را به مبلغ دویست میلیو ن تومان خریداری می نماید. اگر چه نفس این عمل و توجه مسئولین به زحمات و صدمات جبران ناپذیری که رضا برجی در طول جنگ با حضور مستمر خود متحمل شده قابل تقدیر و تحسین است . اما اعلام این خبر سوالاتی را به وجود آورده که بهتر است وزارت ارشاد پاسخی برای آنها ارایه نماید. در صفحه هنر روزنامه شرق هفته گذشته این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.