خبر اختصاصی : در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری جایزه کاوه گلستان هئیت داوران این جایزه معرفی شدند.خانمها : لیلی گلستان – رعنا جوادی . آقایان : جعفر پناهی – ابراهیم حقیقی – احمد عالی – سیف الله صمدیان – محممود کلاری به عنوان هئیت داوری انتخاب و آقای بهمن جلالی به عنوان دبیر جایزه کاوه گلستان و خانم سیما افشار مسئولیت دبیر اجرائی این جایزه را عهده دار شدند .

ضمنا” پیرو اعلام قبلی حضور آقای شهید العلم در مراسم اهداء این جایزه قطعی شد .