در اولین جلسه کاری هیأت مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران که در آغاز سومین دوره کاری انجمن برگزار شده بود، انتخابات داخلی انجمن انجام شد که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:


۱-آقای کاوس صادقلو: رئیس هیأت مدیره
۲-آقای مجید شادمان نژاد: نایب رئیس
۳-آقای محمد جعفری: خزانه دار
۴-آقای اصغر آزاددل: دبیر