پس از سیزده روز توقیف موقت روزنامه شرق از دیروز این روزنامه انتشار خود را از سر گرفت و در صفحه هنر روز گذشته سه مقاله با عناوین:
یادداشتی بر سه مجموعه عکس متفاوت : کافیگرافی از شهروز نظری
گفتگو با سیرو آنتینوزی عکاس سوررئالیست ایتالیایی : من روهایم را عکاسی می کنم . ترجمه آزاده عصاران
از دنیای مردگان .آلن فیوئر . ترجمه مازیار فکری ارشاد
به چاپ رسیده است . این مقالات را می توانید در صفحه هنر روزنامه شرق بخوانید .