علی سروری هنرجوی آزاد عکاسی و دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اول شهریور ماه در گالری برگ نمایشگاه دارد .
افتتاحیه از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر
نمایشگاه تا ۱۱ شهریور صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۴ تا ۷ بر پاست
نظرات خود را درباره این نمایشگاه برای سایت ارسال کنید.