سه ماه از هماهنگی با سرکار خانم جوادی و آقای شهریار توکلی برای دریافت فایل های دو فصلنامه معتبر عکاسی و قراردادن آنها بر روی سایت می گذرد. باور بفرمایید در این سه ماه بلایی نبوده که بر سر فایلهای این دو نشریه نیاید هر چقدر خانم جوادی و آقای توکلی همکاری می کنند این فایلها سر ناسازگاری گذاشته اند و به هیچ صراطی مستقیم نمی شود تا بتوانیم آنها را بر روی سایت عکاسی داشته باشیم.
اگر از خوانندگان عزیز کسی به برنامه Adobe Acrobat آشنایی کامل داشت لطف کنید وما را مطلع فرمایید تا از مهارت شما نهایت استفاده را ببریم.