واحد عکس کانون پرورش فکری‌کودکان و نوجوانان دومین جشنواره‌کودک را در آذر ۱۳۸۲ برگزارمی‌کند.

تمدید مهلت ارسال آثار
دبیر محترم جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مهلت دریافت عکس برای جشنواره از ۱۶ مهر ۱۳۸۲ به ۳۰ مهر تمدید شده است .

گاه شمار:
 آخرین مهلت ارسال عکس‌: ۱۶ مهر(روز جهانی کودک‌) ۱۳۸۲
 انتخاب و داوری‌: آبان ۱۳۸۲
 اطلاع‌رسانی و عودت عکسهای‌پذیرفته نشده‌: آبان ۱۳۸۲
 برگزاری نمایشگاه‌: آذر ۱۳۸۲

 جشنواره عکس کودک در سه گروه
الف‌: عکاسان کودک (زیر ۱۲ سال‌)
ب‌: عکاسان نوجوان (۱۲ تا ۱۸ سال‌)
پ‌: عکاسان بزرگسال (بالای ۱۸ سال‌)برگزار می‌شود.

موضوع‌:
 موضوع عکسهای گروه الف و ب‌:آزاد.
 موضوع عکسهای گروه پ‌: کودک‌.
جایزه‌:
به نفرات اول تا سوم گروه کودک ونوجوان به‌ترتیب سه‌، دو و یک سکه‌بهار آزادی و لوح جشنواره‌
به نفرات اول تا سوم گروه بزرگسالان‌به‌ترتیب پنج‌، چهار و سه سکه بهارآزادی و لوح جشنواره‌

مقررات‌:
۱. هر متقاضی می‌تواند حداکثر ۵ قطعه‌عکس به نمایشگاه ارسال کند.
۲. عرض عکسها کمتر از ۲۰ سانتیمتر وطول عکسها بیشتر از ۵۰ سانتیمترنباشد.
۳. برچسب مربوط به هر عکس را پشت‌آن بچسبانید. از نوشتن نام عکاس یااطلاعات اضافی دیگر خودداری کنید.
۴. تاریخ تهیه عکس را حتماً روی‌برچسب بنویسید.
۵. تاریخ تهیه عکس را حتما روی‌برچسب بنویسید.
۶. برای هر عکس عنوانی انتخاب کنیدو روی برچسب بنویسید. اگر برای‌عکس عنوانی در نظر نمی‌گیرید،بنویسید: «بدون عنوان‌».
۷. برگه تقاضای شرکت در جشنواره رابا خط خوانا پر کرده و به همراه عکسها ارسال کنید.
۸. مطلوبتر است که تا حد امکان ازارسال عکسهای به نمایش درآمده‌در دیگر نمایشگاه ها خودداری‌شود.
۹. آثار پذیرفته شده برگشت داده‌نخواهد شد. (برگزار کننده از این‌بابت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال به عنوان‌هزینه چاپ عکس به صاحبان این‌آثار پرداخت خواهد کرد.)
۹. برگزار کننده‌، حق استفاده ازعکس های پذیرفته شده را درنشریات‌، تقویم و سایت اینترنت‌کانون و به نمایش در آوردن آنها رادر مکانهای دیگر برای خود محفوظنگاه می‌دارد. چنانچه از این بابت‌منجر به کسب درآمدی شود، کانون‌مطابق تعرفه خود هزینه استفاده ازعکس را به صاحبان اثر خواهدپرداخت‌.
۱۱. برگزار کننده هیچ مسئولیتی را درقبال آسیب دیدگی ناشی از ارسال نامطلوب و پست بر عهده نمی‌گیرد.به عکاسان تهرانی پیشنهاد می‌شودچنانچه خودشان صلاح می‌دانندعکسها را مستقیماً به دفتر جشنواره تحویل داده و یا تحویل بگیرند.شرکت کنندگان شهرستانی هم اگرمایل هستند عکسهای عودت داده‌شده را با پست سفارشی دریافت‌کنند هزینه پست سفارشی را برایمان بفرستند.
۱۲. نگاتیو اثر باید نزد صاحب عکس موجود باشد.
۱۳. تصمیم‌گیری در مورد مسائل‌پیش‌بینی نشده به عهده برگزارکننده است‌.
۱۲. دبیر نمایشگاه و همکاران جشنواره‌از شرکت در مسابقه منع می‌شوند.

 ارسال عکس به منزله پذیرفتن‌مقررات جشنواره است‌.

دبیر جشنواره عکس کودک اسماعیل‌عباسی‌

نشانی برای فرستادن عکسها:
تهران‌، خیابان خالداسلامبولی‌، شماره‌۲۴، کدپستی ۱۵۱۱۶
واحد عکس کانون پرورش فکری‌کودکان و نوجوانان‌،تلفن ۸۷۱۵۵۴۵داخلی ۲۶۴