از روز شنبه دهم آبان نمایشگاه عکسهای مرتضی مجیدی در گالری سیحون بر پاست . در کارت دعوت نمایشگاه یادداشت زیر از استاد آیدین آغداشلو آمده است .
فردا وقتی معنا پیدا می کند که جوانهای جدی و کوشا و اهل جستجوی ما در همه جای این سرزمین بزرگ کار می کنند و زمینه های فرهنگ زندۀ ایران معاصر را بیازمایند و نترسند از اینکه کارشان نشود فردا از آن آدمهایی است که امروز را دریابند . عکسهای آقای مرتضی مجیدی ، پرتره ها و طبیعت بیجان ، از کیفیت قابل توجهی بر خوردارند و از حیث تازگی در انتخاب و نور پردازی و ذهنیت هنرمندانه جایگاه مناسبی دارند .
افتتاحیه : ۱۰ آبان ۱۳۸۲ از ساعت ۱۶- ۲۰
بازدید :تا ۱۶ آبان از ساعت ۱۰ – 18
گالری سیحون : خیابان خالد اسلامبولی ( وزراء ) . کوچه چهارم . پلاک ۳۰