عکس هاى گرفته نشده و نگاه منتقد ــ افراط بر حضور عنوان دو مقاله عکاسی صفحه هنر روزنامه شرق امروز است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست .