آقای بهمن جلالی. دبیر دوسالانه عکس ایران اعلام کرد : محل بر گزاری چهارمین دو سالانه عکس ایران نگار خانه خیال و زمان تشکیل شورای سیاستگذاری دو سالانه اول دی ماه ۱۳۸۲ تعیین شده است .
سایت عکاسی در نظر دارد در صورت موافقت مسئولین سایت اختصاصی چهارمین دوسالانه عکس ایران را راه اندازی کند .