اگر برای فردا برنامه خاصی ندارید شاید بازدید از چهار نمایشگاه عکس که سه تا از آنها در کنار هم است برنامه خوبی باشد . فردا گالری آریا که ازاین پس دوطبقه شده و دو نمایشگاه همزمان برگزار می کند میزبان عکسهای مسعود امیر لوئی، تورج خامنه زاده، مهدی وثوق نیا و آرش یدالهی در یک نمایشگاه و عکسهای نگاره آیت الهی در نمایشگاه دیگری است . چند قدم آنطرف تر در گالری سیحون گروه ورا عکسهای مهرداد نراقی . صالح تسبیحی . امیر حسین ابن الدین و صدرا وجدانی را به نمایش گذاشته و گالری راه ابریشم عکسهای مهروا آروین رابه دیوار های خود نصب کرده است .
اطلاعات دقیق این نمایشگا ه ها در زیر آمده .