مشاهده می شودکه برخی ازنمایندگیهایافروشندگان دوربین عکاسیِ نو، کالای خودراچنین گارانتی می کنند که خریداردرصورت مشاهده نقص می تواند دوربین رابه فروشگاه باز گرداند وبدون پرداخت هزینه اضافی یک دوربین نو تحویل بگیرد. دوربین معیوب یادرداخله تعمیرمی شودیاجهت تعمیربه کشورسازنده ارسال وپس ازتعمیرمجدداًبه کشورماعودت داده می شود.
سؤال اینجاست :
دوربین تعمیرشده راچکارمی کنید؟
آیاآنرادرجعبه مربوطه قرارنمی دهیدوبه عنوان دوربین نوبه یک بنده خدای دیگر می فروشید؟
دربرخی ازکشورها اینگونه دوربینهای تعمیرشده رابه عنوان دوربین بازسازی شده refurbished همراه تعدادی لوازم اضافی نظیرفلاش ،سه پایه ، بند، لنزاضافی ، کیف وفیلم بسته بندی می کنند وبه قیمتی ارزان تربه بازارعرضه می نمایند. بایدتوجه داشت که عبارت « بازسازی شده» refurbished راروی بدنه دوربین ودرقبض فروش قید می نمایند.
ندیده ام که هیچ نمایندگی یا فروشنده ای دراینجا اقدام به عمل فوق کندونشنیده ام که یک نمایندگی اعلام فروش دوربینهای دست دوم کند. لطفاً بفرمایید دوربینهای تعمیری راچکارمی کنید؟

باتشکر
کرامت منظوری نویسنده