لینک به مطالب منتشر شده درباره کاوه گلستان در اولین سالگردش

یکسال از مرگ کاوه گلستان گذشت – بی بی سی

داغ یکساله کاوه – مسعود بهنود

از وسط معرکه…؛ نوشته ای از کاوه گلستان – بی بی سی

«چشمان من، شاهدی بوده‌اند» – ایسنا