من بمی هستم
از سایت شما و از تمام عزیزانی که صدای بم را به تمام دنیا رساندند ممنونم و متشکر
به خاطر همه چیز
یک درخواست :
من برا ی دانشگاه یک متن راجع به بم نوشتم یه عکس با این مظمون نیاز داریم که از یه دیوار یاپارچه ای باشد که روی نوشته باشد : بم را دوباره خواهیم ساخت

ابوذر اکبریان