با همکاری عکسخانه شهر از اول تیر ماه علاوه بر نشست های تخصصی عکسخانه که پانزدهم هر ماه بر گزار می شود، اول هر ماه نیز یک برنامه آموزشی بر پایه مباحث روز عکاسی توسط سایت سایت عکاسی در عکسخانه بر گزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در هفته آینده به اطلاع خواهد رسید .