اشین دانیلی زکریان . بابک امین تفرشی . سیاوش صفاریان پور از روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۳ در گالری باران نمایشگاه گروهی دارند . کارت دعوت این نمایشگاه به مصرع « تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر» مزین است !
افتتاحیه از ساعت ۱۷ تا ۲۳
بازدید تا ۵ خرداد از ساعت ۳۰/۱۰ تا ۳۰/۱۲ و ۳۰/۱۶ تا ۳۰/۲۰
گالری باران : درکه . خیابان احمد پور . شماره ۷ تلفن : ۲۴۰۷۷۷۲