پس از ماه ها اعلام برگزاری «چهارمین دو سالانه عکس ایران» به ناگهان این دو سالانه به «نهمین دو سالانه عکس تهران» تغییر نام داده است! در خصوص تغییر عدد ظاهرا” اشتباه شده است! و اختلاف بر سر داخلی و بین المللی بودن این جشنواره است بنا بر اعلام قبلی این نمایشگاه چون بین المللی نیست چهارمین به حساب می آمد و اگر بین المللی بود نهمین، حال چرا در زمان افتتاح این تغییر انجام شده خدا می داند. در خصوص تغییر ایران به تهران هم اعلام شده است که دوسالانه ها در دنیا به نام شهر محل برگزاری نام گذاری می شود و نه به نام یک کشور.