ساعتی پیش نهمین دو سالانه عکس تهران افتتاح شد. عکس اول را در صفحه اول سایت ببینید. در ساعات آینده کل عکس های بر گزیده – عکس های مراسم امروز و مشروح گزارش مراسم افتتاح را در سایت دو سالانه بخوانید.