در بازدید روز گذشته از نهمین دو سالانه عکس تهران متوجه شدیم مسئولین نگار خانه خیال عکس حسن سربخشیان ازخانم شیرین عبادی را از روی دیوار برداشته اند!!!
پی گیری های ما درمحل به نتیجه ای نرسید. در تما س با حسن سربخشیان وی اعلام داشت مسئولین نگارخانه خیال گفته اند مسئولین ساختمان این عکس را از دیوار برداشته اند! پی گیری برای یافتن مسئولی که دستور حذف این عکس را داده ظاهرا” بی نتیجه است. باید توجه داشت نگارخانه خیال بدون اطلاع مسئولین دو سالانه اقدام به چنین کاری کرده است.

hasan1.jpg

مطلب حسن سربخشیان در این مورد