روزنامه شرق – رضا جلالی:
… به نظر مى رسد چنین رویکردهایى نه تنها به عکاسى ایران ضربه مى زند بلکه باعث بروز همان اختلاف هایى مى شود که تاکنون از تشکیل یک انجمن عکاسى تأثیرگذار و مقتدر در همه شاخه ها جلوگیرى کرده است. به واقع کدام گروه یا انجمن را در عکاسى مى توان نام برد که داراى کارنامه اى قابل قبول باشد، یا اصلاً وجود خارجى ندارد و یا بودن و نبودنش چندان تفاوتى در اصل قضیه ندارد.تا زمانى که یک عکاس در دوسالانه اى با عکس هایى به قطع ۱۸×۱۳حضور دارد و حتى زحمت چاپ مناسب ترى به خود نداده، دیگرى عکس ساده از یک ماشین ارائه مى دهد و مابقى وقت شما را با دیدن تقلیدهاى عیان و بى منطق خود مى گیرند بهتر است انگشت هاى اشاره اتهام را پایین آورده، از میزان بدگمانى هایمان به یکدیگر کاسته و در کنار هم حرکتى را در جهت اعتلاى عکاسى و بسط تعریف صحیحى از آن شکل دهیم و یادمان نرود که این دوسالانه نه پایان کار است و نه همه عکاسى ایران بلکه نتیجه رشد نامناسب بخشى از آن است که محصول همین کج گمانى هاى میان عکاسان و صاحبنظران این رشته است.