روزنامه ایران – … آسوشتیدپرس مخابره کرد که ژاک شیراک ـ رئیس جمهور فرانسه ـ با انتشار بیانیه اى به مناسبت درگذشت کارتیه برسون گفته است: با مرگ او، فرانسه یک عکاس نابغه، یا استاد واقعى و یکى از بزرگترین هنرمندان خود را که براى تمامى جهانیان مورد احترام است، از دست داد…